iipax communication

Säker kommunikation och e-tjänster

I takt med att informationsflödet ökar mellan olika parter, såväl internt som externt, ökar också kraven på en smidig och säker hantering. De elektroniska alternativen är idag flera med en infrastruktur för informationsöverföring som är tillgänglig för alla och till en ringa kostnad. Men i stort sett all information är mer eller mindre känslig med högre krav på tillförlitlighet. Därför har många behov av en mekanism utöver det som idag erbjuds som standard för informationsutbyte. Med iipax communication kan du utbyta information med kunder och samarbetspartners och parterna kan identifiera sig på ett säkert sätt.

Enkelt

För att uppnå säker kommunikation ställs normalt höga krav på aktörerna, men med iipax communication löser man dessa svårigheter på en gång. De system som utväxlar informationen behöver inte omarbetas eller justeras. På kort tid, och till mycket rimliga kostnader, kan man sammankoppla system på ett säkert sätt med iipax communication. I de fall information behöver omformateras eller omstruktureras sker även detta i iipax communication, så att system som annars inte är kompatibla nu kan kommunicera med varandra. Flera system kan använda samma iipax communication-installation och på så sätt får man en kontroll på all inkommande och utgående trafik. I de fall där det är viktigt, kan information spåras och lagras i iipax communication, både vad som lämnats och mottagits. Detaljerad loggning finns för att kunna säkerställa tidpunkt och informationsinnehåll för skickad och mottagen information.

Protokoll

SSEK

SSEK (Specifikation av Säker Elektronisk Kommunikation) är en standard för säkert informationsutbyte som tagits fram av svenska försäkringsbolag och försäkringsmäklare i samarbete (www.ssek.org).

 • Säker kommunikation enligt spec. 2.0 från SSEK-organisationen.
 • Alla SSEK-säkerhetsnivåer stöds.
 • Både synkron och asynkron SSEK-kommunikation stöds.
 • All hantering av sigill/signaturer hanteras av iipax communication SSEK transparent för verksamhetssystem.
 • Stöd för SSEK med bilagor.

Enligt SHS-protokollet

Det finns ett flertal ”adaptrar” till standardsystem, så att integrationen med befintliga system görs enkelt. Utöver dessa finns integrationsmöjligheter som gör att alla system kan använda iipax communication. Produkten bygger på befintliga standarder och uppfyller även Statskontorets specifikation på hur myndighetsinformation ska utbytas på ett säkert sätt, det så kallade SHS-protokollet (Spridnings- och Hämtningssystem).

 • Säker kommunikation enligt spec. 1.2 från VERVA.
 • Stöder alla SHS kommunikationsmönster.
 • Stöder SHS “streamad” överföring av mycket stora filer.
 • Stöd för alla SHS säkerhetsfunktioner.
 • Kan använda den nationella SHS-katalogen för adressering.

RIV

RIV (Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg) är ett nytt protokoll för säker kommunikation mellan olika parter inom sjukvården. Det har tagits fram gemensamt av Landstingen genom samarbetsorganisationen Carelink.

 • Säker kommunikation enligt spec. 1.0 från Carelink.
 • Stöder alla RIVs kommunikationsmönster.
 • Stöd för bilagor.
 • Stöd för alla RIVs säkerhetsfunktioner.
 • Kan använda den nationella HSA-katalogen för adressering.

Det handlar egentligen inte om kryptering, nyckelhantering och elektroniska certifikat.

Det handlar om trygghet och personlig integritet.

Om du vill utbyta säker information över Internet är det viktigt att informationen kommer från rätt avsändare och att den inte förvanskas på vägen. Kanske behöver du även digitala signaturer. Då kan du tryggt välja iipax communication.

Basfunktioner

 • Rådatalager är en kömekanism för lagring av meddelanden. Hanterar meddelanden av godtycklig storlek och komplexitet.
 • Plugins för bearbetning av meddelanden såsom validering och formatering.
 • Elektroniska avtal mellan kommunicerande parter för tydligare ansvarsfördelning.
 • Distributionstjänst som levererar asynkrona meddelanden till verksamhetssystem, aktivt (push) m.h.a. plugins. Standardplugin som anropar en Web Service ingår.
 • Spårningssystem för både den interna hanteringen av meddelanden och trafik mellan noder.
 • API för Web Service, C, Java eller en enkel mekanism för att lämna och hämta meddelanden från filsystemet (in/ut-korg).
 • Administrations- och driftövervakningsverktyg med grafiska gränssnitt.
 • Programmeringsdokumentation för både API:er och plugingränssnitt med exempelkod.
 • Systemadministratörsdokumentation för såväl installation som daglig drift.

Övervakning och loggning

När iipax communication används för flera system får man en kontroll på all inkommade och utgående trafik, informationen spåras och lagras i iipax communication. Detaljerad loggning finns för att kunna säkerställa tidpunkt och innehåll för skickad och mottagen information. Övervakningsapplikationen ger dig en total överblick över hur kommunikationen fungerar i stort och med visning av enskilda meddelanden grafiskt och i spårningsloggar.

 • Administration av kommunikationspartners, tjänster/produkter och avtal.
 • Administration av regler för mottagning, distribution, bearbetning etc.
 • Visning av Spårningslogg.
 • Övervakning och felhantering för bearbetningar; omstart, makulering mm.
 • Använder Java Webstart för automatisk installation av administrationsverktyget.
 • Driftövervakning kan utföras med enbart webb-browser utan lokal installation.
 • Rollbaserat behörighetssystem för administration och driftövervakningsverktygen.

Katalog

iipax communication använder PKI (Public Key Infrastructure) för att säkerställa att information kommer till rätt mottagare och att mottagaren kan vara säker på att avsändaren är den han utger sig för att vara. Utöver vanliga överenskommelser om informationsutbyte hanterar iipax communication även elektroniska alternativ. Sändare och mottagare utbyter certifikat som innehåller information om vilken typ av data som ska utväxlas.

Adapters och tillägg

 • Arkiv-/notariatfunktion som:
  • Ankomststämplar medddelanden med tid och ev. annan valfri information.
  • Notariatfunktion som sigillerar (med digital signatur) meddelandet m.h.a. ett stämpelcertifikat.
  • Flyttar sigillerade original till filsystem för arkivering eller till separat OAIS-arkivinstans.
  • Proxy server i DMZ (brandvägg) som ökar säkerheten mot intrång.
 • Services.
 • Filöverföring FTP.
 • E-post, SMTP.
 • Köhanterare, t.ex. IBM MQ.
 • Processstöd för avancerade mottagningsprocesser och distributionsprocesser.

e-tjänster

Med iipax communication kan man på ett enkelt och snabbt sätt tillhandahålla webbtjänster som kräver att kunden identifierar sig. Genom att iipax communication placeras mellan webbplats och verksamhetssystem, behöver varken webbplatsen eller verksamhetssystemen påverkas nämnvärt.

Idag har mer än 5 000 000 svenskar giltiga certifikat och iipax communication hanterar alla de som förekommer på marknaden. När kunden kan identifiera sig på ett säkert sätt, så öppnar sig möjligheten att öka servicen radikalt. Information som förut inte var möjlig att tillhandahålla, kan nu lämnas ut till kunden med godkänd säkerhet. iipax communication tar genom sin unika konstruktion ett helhetsgrepp kring alla aspekter av inloggning, digitala signaturer och ankomstkontroll. Att samla dessa funktioner skapar stora besparingar, då verksamhetssystemen inte behöver tillföras denna logik. Det handlar om besparingar som ofta kan uppgå till miljontals kronor.

Informationshantering

Den information som verksamhetssystem behöver från kunder passerar genom iipax communication och kan där formateras om eller konverteras innan den skickas in i systemet. Om man så önskar loggas varje informationsöverföring. Då råder det i efterhand inga tvivel om när informationen lämnades och av vem. iipax communication hanterar även direkta frågor till verksamhetssystem i de fall man genast vill visa information för användaren eller fylla i formulär. iipax communication kan anpassas för olika ändamål utan att ge avkall på säkerheten.

Formulär

I iipax communication finns det en lång rad hjälpmedel för att skapa interaktion med användaren. Exempel på funktioner som erbjuds är stöd för att skapa interaktiva blanketter och formulär, vilka automatiskt kan förifyllas med kundens information, innan de ska fyllas i och skickas in. Det finns även funktioner för att kunna skicka med bilagor med kompletterande information. Nuvarande verktyg för underhåll och design av webbplatser behöver inte bytas ut, iipax communication utökar helt enkelt funktionaliteten i befintliga verktyg.

Besparing

Det är inte bara kundservicen som ökar dramatiskt med iipax communication. Eftersom kunden har tillgång till sin information direkt i verksamhetssystemen, kommer den egna organisationen att avlastas från många frågor. Med andra ord är besparingspotentialen enorm.

Säker elektronisk brevlåda

I iipax communication ingår en säker elektronisk brevlåda för att hämta och lämna filer, vilken kan ersätta FTP-baserad filöverföring med säkrare protokoll och anpassade gränssnitt. Stöd för automatisering kan ske med t.ex den fria programvaran ”curl”.

Det handlar egentligen inte om blanketter, elektroniska certifikat och e-tjänster.

Det handlar om tillgänglighet och service.

I iipax värld är inte säkerhet ett hinder, utan en möjlighet. I en situation där kunden förväntar sig snabbhet och effektivitet lika väl som trygghet, blir iipax communication ditt verktyg för att uppfylla kundens krav och lite till.

Grundfunktioner för e-tjänster

Kundkatalog är en behörighetskatalog (BKS) som kopplar användare till e-tjänster. En inloggningsfunktion ger möjlighet att skydda tjänster med olika säkerhetsnivå på inloggningen. Stöd finns för lösenord, certifikat/SSL och med särskilt tillägg medborgarcertifikat. Navigationsramverk utgör ett behörighetsstyrt menysystem för e-tjänster eller olika former av ”Dina sidor”. Tillsammans med de andra funktionerna i iipax communication ges möjlighet att skräddarsy sidorna utifrån vem som får ställa en viss typ av fråga, vem som får lämna in en viss typ av formulär och vem som får hämta en viss typ av meddelande.

Elektroniska formulär

iipax stödjer datainmatning via avancerade webbformulär. Formulären byggs i ett grafisk verktyg där det finns stora möjligheter att skapa attraktiva och användarvänliga formulär. Navigeringen genom formulär och tjänster underlättas med hjälptexter och/eller sekvenser av enkla inmatningssidor. Fältkontroller såsom obligatoriska fält, personnummerformat och liknande ingår för att undvika att användare anger ogiltig information. Det finns även stöd för flerspråkighet och versionshantering av texter. Den inmatade informationen skickas som meddelanden för bearbetningar och eventuella konverteringar innan det skickas vidare till verksamhetssystemet. Godtyckliga datafiler, Word-dokument med mera, kan skickas med som bilagor till ett formulär.

e-ID

Det finns ett stöd för elektronisk identifiering av webbanvändare med e-legitimation. Det är moduluppbyggt för att stödja alla utgivare av e-legitimation och deras olika teknikval, nu och i framtiden. Stödet för e-ID kan användas som tillägg till de elektroniska formulären, för att be användaren om elektronisk signering av formulärinformation med personens e-legitimation. Här sker dels en kontroll av elektroniska signaturers giltighet, men även en spärrkontroll mot alla utgivare av e-legitimation, både för signatur och inloggning.

iipax one

När ärendehantering och säkert informationsutbyte är avgörande för din verksamhet.

iipax permission

iipax permission innebär ett processorienterat verktyg för att stödja de processer som är unika för varje organisation eller verksamhet.

iipax archive

iipax archive är e-arkivet som hanterar information från iipax produkter likaväl som information från andra system.

Dela sidan: