Hållbar e-arkivering

Ordning och reda - nu och för framtiden

Den pågående digitaliseringen innebär mer information att hantera och ökade krav. Med iipax archive får du en hållbar informationshantering som möter kraven på tillgänglighet, säkerhet och uppfyllande av lagar. Oavsett om du ska arkivera information från gamla system eller bygga nya informationstjänster kan iipax archive hjälpa till. Med stor flexibilitet för alla organisationer och all typ av information har iipax archive funktionerna för dig.

Med en hållbar informationshantering är du säker på att informationen finns, är tillgänglig och hanteras på ett korrekt sätt, vilket i slutändan även innebär en besparing och minskade risker.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Spara pengar med e-arkiv

Vi vet att du enkelt kan spara pengar med iipax archive genom att avveckla gamla system och arkivera din viktiga information som du behöver nu och lång tid framöver. Du kan enkelt komma igång och skapa ordning och reda, men vi vet att hållbar informationshantering är ett ständigt pågående och långsiktigt arbete.

Standardiserade långtidsarkiv

Ida Infronts arkivlösningar baseras på en internationell standard, ISO 14721:201, som ursprungligen togs fram av bl a NASA för hantering av värdefull information. Standarden säkerställer att arkivlösningar har de funktioner och tar hänsyn till de aspekter som gör det möjligt att bevara information över lång tid, samtidigt som informationen naturligtvis ska kunna eftersökas och användas. OAIS förespråkas och används av såväl arkivinstitutioner som myndigheter och företag.

En modern arkivarie

Arkiverat och hållt ordning på papper har vi gjort i flera hundra år. iipax archive är i grunden byggt för att vara ett e-arkiv i en modern, processorienterad organisation i vårt digitala informationssamhälle. Därför är iipax archive i hög grad automatiserat, möjligt att integrera och hanterar också information på ett modernt sätt med moderna tekniker. Syftet är, förutom att bevara information, också att använda informationen. Givetvis på ett säkert sätt med behörighetskontroller och informationsklassning. iipax archive fungerar som en brygga mellan mångårig arkivtradition och moderna IT-verktyg.

Tillgång till kritisk information

Genom sökmöjligheter säkerställer du att kritisk information är tillgänglig när du behöver den. Avtalet, ritningen eller beslutet finns bara några klick eller knapptryckningar ifrån dig i en situation där informationen kan vara skillnad mellan framgång och katastrof. Dessutom med effektiva beställningsrutiner vet du att den arkiverade informationen i slutändan når den mottagare som behöver den. Ett serviceinriktat e-arkiv.

Specifikationer

Ladda ner produktbladLadda ner produktblad

för att skapa flera åtskilda arkiv såsom mellan- och slutarkiv i en kommun, eller hemligt arkiv på företaget.

Utifrån informationen, dess typning och klassning kan den göras åtkomlig för enbart arkivansvariga, för hela eller delar av din organisation, eller till och med offentlig för allmänheten.

Med sina tillval för konvertering kan iipax archive hantera såväl kontorsdokument, bilder, ljud- och video-filer på ett hållbart sätt för framtiden.

iipax archive är byggt för era framtida behov. Om information behöver gallras, kompletteras, konverteras till nya format för att vara användbar i framtiden, så kan iipax archive det redan idag.

Sökfunktioner för både interna och externa målgrupper, baserat på fritext, klassning, metadata och informationstyp. Med skydd för sekretess och annan känslig information.

Flexibel arkivering av gamla och nya system. Såväl baserat på standardformat och tekniker som helt anpassade arkiveringsformat. Gör det så enkelt som möjligt för dig att arkivera.

Genom integrationsmöjligheterna kan du arkivera information från godtyckliga system, utan att de behöver byggas om. Även olika lagringslösningar kan integreras för en säker lagringsmiljö som passar dig.

iipax archive ständiga vidareutveckling ger dig många möjliga tillval som du behöver nu eller senare. Såväl formatkonverteringar, utökade sökfunktioner, lagringstekniker som analysverktyg.

Med iipax archive får du ett e-arkiv med inbyggda erfarenheter och lösningar på alla de behov och utmaningar som vi stött på och löst under de senaste 20 åren.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en demo.

Patrik Timelin

Patrik Timelin
Sales Executive
patrik.timelin@idainfront.se
+46 (0)73 – 045 48 89